30 October 2008

AMOK FIFTH DISPATCH: Sourcebook of the Extremes of Information


NOTE: English translation can be fund just below the Polish text. International readers enjoy!

UWAGA: Od teraz blog zamienia się w wydawnictwo dwu-języczne, polsko – angielskie. Tekst angielski poniżej polskiego.

Obiecałem, że będzie też o książkach. Jako, że to pierwsza blogonotka w tym temacie, warto zacząć od wielkiego dzieła a takim z pewnością jest AMOK FIFTH DISPATCH: Sourcebook of the Extremes of Information. Dotarła do mnie kilka miesięcy temu a do tej pory nie miałem czasu poważnie do niej przysiąść. Gdy weźmiecie książkę w ręce, zrozumiecie dlaczego. Ilość prezentowanych tam informacji jest zabójcza.

Wielka. Zła. Bardzo Zła Księga. Absolutne „must-have” dla ludzi poruszających się po obrzeżach popularnej i nie-popularnej kultury/nauki/sztuki/ezoteryki i Diabeł wie czego jeszcze. Po bardzo bardzo marginalnych obrzeżach! Potężny leksykon, i bezcenny źródłowy przewodnik zawierający krótkie, ale bardzo rzeczowe, dalekie od sensacji opisy ponad 2000 najdziwaczniejszych, najbardziej perwersyjnych, obrzydliwych i zmuszających do myślenia książek, CD, wideo, CD-Rom’ów, linki do stron internetowych – autorzy zeksplorowali chyba każdą niszę na naszej biednej planecie. Idę o zakład, że w trakcie lektury nie raz opadnie wam szczęka a już po pobieżnym zapoznaniu się z treścią poważnie zaczniecie się martwić o kondycję psychiczną ludzkości. Jednocześnie AMOK to wspaniała odtrutka na sformatowaną rzeczywistość produkowaną przez medialne koncerny informacyjno-rozrywkowe wylewającą się z telewizorów, Internetu i ‘opiniotwórczych’ czasopism.

Na początku lat 90-tych Amok Fourth Dispatch uchodził wśród moich znajomych za rzecz kultową, zwłaszcza, że książka krążyła praktycznie w jednej kopii - ale wtedy jeszcze nie było amazonów, płatności kartą kredytową a produkty zamawiało się listownie wkładając kaskę do koperty albo robiąc przelew za granicę, którego koszt przekraczał często wartość zamówienia. Pamiętam z jak nabożną (He He) czcią przewracaliśmy karty tej potężnej księgi, wyszukując co bardziej szokujące zdjęcia i opisy. AMOK można czytać jako dzieło samo w sobie, ale warto jednak potraktować je jako wprowadzenie do bardziej szczegółowych podróży po prezentowanych tam perełkach, bo zdecydowanie jest w czym wybierać. Nie ma drugiego tak kompletnego kompendium wiedzy o kontrkulturze i podziemnym krwiobiegu naszej kultury (siłą rzeczy bardzo ameryko-centrycznego).

Redaktorzy leksykonu podeszli do tematu bardzo skrupulatnie, zamieszczając setki adresów wydawców z kompletną informacją na temat składania zamówień, płatności etc. Ksiązka podzielona jest na kilka ‘autorskich’ kategorii by wymienić np.

Control (czyli analiza struktur władzy) – Anarchia, Baudrillard, Sytuacjoniści itd.
Mayhem (zbrodnie, katastrofy, medycyna kryminalistyczna) – Patologia sądowa, Morderstwo może być zabawą
Natas (wiadomo!) – Alchemia, Crowley, Spare, Kabała, Thule, Wampiryzm, Voodoo
Neuropolityka (psychodelia, parapsychologia) – Burroughs, Sny, Timothy Leary, Schizofrenia, Robert Anton Wilson
Orgone – Reich, nudyzm, śmierć, NAMBLA (North American Men/Boy Love Association!)
Scratch’n’Sniff (pop kultura i kicz) – Manga, Last Prom, Pin-up, Skinheads itp.

I wiele innych. Sięgnijcie po Amok Fifth Dispatch, taki stosunek ceny do wartości nie zdarza się nigdy, zwrot z inwestycji odczujecie natychmiast! Naprawdę (pieprzyć credit crunche i bankierów inwestycyjnych)!

Amok Fifth Dispatch at Amazon

--------------------- English translation -----------------------

I’ve promised to write some book reviews in my blog. As it is the very first entry in this topic, it is worth starting from some outstanding work and AMOK FIFTH DISPATCH: Sourcebook of the Extremes of Information is definitely worthy of praise. I received this book a few months ago, but really had no time to do anything more but skip through several pages. When you take this book in your hands, you’ll immediately comprehend why. The sheer volume of information inside is killing!

Big. Evil. Very Evil Book. An absolute „must-have” for people ready to explore the absolute fringes of the popular and not so popular culture / science / arts / esoteric and Devil knows what else. Bear in mind reader – very very marginal fringes! A great lexicon, and priceless sourcebook including short, but very well researched, far from focusing on shocking values, descriptions of over 2000 most bizarre, perverse, repulsive and thought-provoking books, CD’s, videos, CD-ROM’s, websites – the authors have practically explored each and every niche on our poor planet. I bet, that during the reading your jaw will drop many times, and even after just a rough skipping through the contents, you will become very worried about the mental state of humanity. Nevertheless, AMOK can be a wonderful antidote to the formatted consensus reality manufactured by infotainment media corporations which is pouring out daily from TV, Internet and “opinion-making” press.

At the beginning of the 90’s, Amok Fourth Dispatch was a cult classic among my friends, the more so as the book was making it turns practically in one copy. Remember, we were living in Poland, just after casting off the shackles of communist tyranny, and besides there was no Amazon back then, no credit card payments (well at least still unavailable for us young students), and you ordered products by putting some cash into an envelope or sending money via bank transfer with a commission to the bank usually exceeding the value of the ordered product. I remember the reverence with which we turned pages of this magnificent work, looking for most shocking pictures and descriptions. AMOK can be read as a work in itself, but it is worth treating just as an introduction to more thorough journey through the rarities and real pearls presented there, and the selection is absolutely stunning. There is no other such comprehensive compendium of knowledge about counterculture and underground bloodstream of our global culture (of course, quite naturally very American-oriented).

Editors of the lexicon were very scrupulous, adding hundreds of addresses of publishers with complete ordering info for every product review. The book is arranged into ‘special’ categories, to mention just a few:

Control (analysis of the power structures) – Anarchy, Baudrillard, Situationists etc.
Mayhem (true crime, catastrophe, forensic medicine) – Forensic pathology, Murder can be fun
Natas (Y’know!) – Alchemy, Crowley, Spare, Cabbala, Thule, Vampirism, Voodoo
Neuropolitics (psychedelia, parapsychology) – Burroughs, Dreams, Timothy Leary, Schizophrenia, Robert Anton Wilson
Orgone – Reich, nudism, death NAMBLA (North American Men/Boy Love Association!)
Scratch’n’Sniff (pop culture and kitsch) – Manga, Last Prom, Pin-up, Skinheads etc.

And tones of others. Go for Amok Fifth Dispatch, great value for money, you will feel the return on investment instantly! For real (a big fuck to credit crunches and investment bankers)!Amok Fifth Dispatch at Amazon