26 November 2008

Psyphy Machine Radio


Właśnie znalazłem w sieci link do zajebistego radia internetowego nadającego z San Francisco Bay Area czyli Psyphy machine. Warto zacząć od rozszyfrowania nazwy. Psyphy = Psychedelic + Hyphy (wymawiane jak w zwrocie Hi-Fi). Natomiast Hyphy to taka wersja crunk rap’u / street hopu (czy raczej strip-hopu, by użyć tamtejszej terminologii) tyle że z obszaru Zatoki San Francisco. I jeszcze bardziej niepowazna i zwariowana niz crunk, o czym swiadczyć może zabawne Hypha101, którego fotę podłączyłem na początku postu. Więcej o Hyphy można poczytać tutaj http://en.wikipedia.org/wiki/Hyphy. A tutaj można posłuchać sztandarowego kawałka nurtu psyphy (podobnoż) Eprom – 64 bytes. Jak dla mnie to taki instrumentalny glitch hop, ew. turbo crunk ale wiecie każde środowisko ostatnio chce nazywać nowe prądy, ich prawo, o ile produkują interesujące rzeczy. Co oczywiście doskonale parafrazuje Wiley w hicie “Wot u call it?”

Na razie słuchałem krótko, bo mam cholernych informatyków w pracy, którzy blokują (właściwie to są oni tylko narzędziem korpo – kierownictwa mojej firmy) możliwość streamowania audio i video. Są na szczęście wyjątki – takiej jak Sub.fm i dubstep.fm ale niestety Psyphy machine zablokowane na amen. Jednak to co usłyszałem przez kilka godzin wystarczyło by mnie przekonać, że w domu stacja będzie permanentnie rządzić w playerze. Psyphy czy nie, stacja gra głownie glitch – hop, lazer bass, street hop i pewnie jeszcze parę innych zbliżonych gatunków. W każdym razie na antenie pojawiają się miksy i nagrania takich mistrzów jak Megasoid, GlitchMob, edIT, Jahcoozi, Kraddy, Lazer Sword i mniej znanych artystów z rejonu Zatoki – jak np. Eprom, Subvert, Ill Gates - jak dla mnie to cholernie prężnie rozwijającego się miejsca na mapie muzycznej USA. Oczywiście pojawiają się też nazwiska z innych regionów świata (np. Modeselektor, Krazy Baldhead, Funkstorung, Tipper, Sebastian) ale wszystko mniej więcej w podobnym, świetnym klimacie. Radio z samego „oka cyklonu”, tworzone przez tamtejszych artystów i promujące ich dokonania plus eklektyczna selekcja ze świata to perełka jakiej dawno nie znalazłem.

PSYPHY MACHINE dostępne tutaj:
http://207.200.96.227:8020/index.html -

Link “song history” prowadzi do listy kawałków właśnie puszczanych w radiu.
Stacja dostępna z poziomu shoutcasta w Winampie (albo innym odtwarzaczu)

Zachęcam do posłuchania. By użyć zwrotu częściowo podkradzionego z tytułu płyty jednego z artystów z tego kręgu, czyli Bassobese (w wolnym tłumaczeniu „Otyłybasem”) - „These guys are shitting in the mainstream bit time”!


------------------------------ English translation ---------------------------------

Yesterday, I found in the net a link to the fantastic internet radio broadcasting from SF Bay Area, namely Psyphy Machine. First, let’s try to decipher the name. Psyphy = Psychedelic + Hyphy (pronounced as in “Hi-Fi”). Whereas “Hyphy” is a version of crunk rap/ street hop (or rather strip-hop, to use the terminology from that area), but produced in San Francisco Bay Area. And even more silly and crazy than crunk, which is proven by a funny Hypha101 picture I've attached at the beginning of this post. More about Hyphy here:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyphy. And here you can listen to a typical track from psyphy scene (apparently) Eprom – 64 bytes. To be honest, for me it’s just an instrumental glitch hop, or possibly turbo crunk, but you know each scene have recently tried to gain a ‘footprint’ in new music and name some music styles, sub or sub-sub-styles using the strangest terms. Still they have right to do it, unless they produce valuable staff. Which was fantastically paraphrased in a grime anthem of Wiley - “Wot u call it?”

So far, I have barely listened to the radio, cause I have really bad IT guys at my work, who block (well, they are only the tool of the corpo management in my company) a possibility of streaming audio or video, fortunately with some exceptions, such as Sub.fm and dubstep.fm. Unfortunately Psyphy Machine is blocked for real. However, what I heard for a few hours yesterday immediately convinced me that it would be a radio station permanently present in my player at home. Psyphy or other, this radio plays mainly glitch – hop, lazer bass, street hop and a few more similar styles. Anyway, they air mixes and tracks of such masters like: Megasoid, GlitchMob, edIT, Jahcoozi, Kraddy, Lazer Sword and less known artists from the Bay Area– e.g. Eprom, Subvert, Ill Gates – for me it’s an extremely energetically expanding spot on the music map of USofA. Of course, we can hear the names from other regions of the world (Modeselektor, Krazy Baldhead, Funkstorung, Tipper, Sebastian to name a few), but everything is served more or a less in a similar, yet very eclectic groove. Radio from the „eye of the cyclone”, created by the artists from that area and promoting their music plus eclectic selection from across the world is a real gem, which I have not found for ages.

PSYPHY MACHINE is available here:
http://207.200.96.227:8020/index.html -

“song history” button shows the tracks played.
Radio is also available from the level of Shoutcast in Winamp (or other players)

I encourage you to listen. To use the term partially nicked from the title of the record of one of the artists from this scene, i.e. Bassobese - „These guys are shitting in the mainstream big time”!