23 December 2008

Echodub – Anechoic Chamber __ Intelligent Dub-Tech Music
English Version below the Polish text


1.Absense - Good Love
2. Kwality - Doug Wilson
3. Vishnu - David Makes Triangles
4. Indigo - Golden Proportion
5. Furesshu - The Leopard 6. Sines - Beneath Me
7. DFRNT - Surface
8. Foiledtorsos - The Specialist
9. Furesshu - Tel Aviv
10. HxdB - Silent Q
11. Indigo - Matter
12. Solar Constant - Northern Divide
13. king slaFF - Sacrifice
14. Sines - Test Four
15. Akema - Cold Hearted
16. king slaFF - Within
17. Substep Infrabass - The Entity
18. Tangka - Salamander
19. Foiledtorsos - Ultra Analog Dub
20. DFRNT - Quite Simply

Składanka wydana przez Echodub pt. Anechoic Chaber to bardzo ciekawa inicjatywa nowego kolektyw na scenie, prowadzonego przez młodego Alexa vel DFRNT. Zwrócił moją uwagę kilka miesięcy temu swoimi świetnymi miksami a potem też remisami i produkcjami, w których w bardzo przyjemnie wpadający w ucho i hipnotyzujący sposób łączył ciężkie subbassowe brzmienia z ambientowymi i chill’outowymi strukturami i idm’owymi melodiami. A tu proszę parę miesięcy później DFRNT staje się spiritus movens Echodub i serwuje smakowite danie skierowane do wszystkich wielbicieli inteligentnej elektroniki a zwłaszcza atmosferycznego dubstepu (a raczej dub-techu albo jak kto woli tech-dubu). To się nazywa przeć do przodu! Słuszny kierunek ma ten kolektyw, jak to mawiano w poprzedniej epoce. Efekt finalny może nie zwala z nóg, ale jako przestrzenna muzyka tła, do słuchania w czasie pracy czy wykonując domowe robótki broni się całkiem nieźle. Trzeba też pamiętać, że większość z muzyków to świeża, młoda krew na scenie, z czasem może być tylko lepiej.

Według słów jednej z osób zaangażowanych w projekt, przerósł on najśmielsze oczekiwania samych twórców jeżeli chodzi o ilość i jakość materiału. 14 producentów prezentuje 20 utworów które z grubsza można określić mianem intelligent dub-tech music. Szczerze mówiąc po pierwszych zajawkach dotyczących tej płyty spodziewałem się nieco cięższych i bardziej dubstepowo / dubowo zorientowanych utworów. Zwłaszcza, że ci producenci, których dokonania wcześniej znałem, czyli DFRNT, king slaFF, Sines, HxdB czy nasz polski przedstawiciel w tym gronie – Substep Infrabass, kojarzą mi się jednoznacznie z dusbstepem, chociaż faktycznie z jego bardziej atmosferyczną odmianą. Niestety, wybranie (świadome albo nie) takiej lżejszej i bardziej techno zorientowanej konwencji nie wyszło na dobre całej kompilacji.

Płyta wydaje się być podzielona na dwie części, pierwszą – spokojniejszą, ambientową i tech-dubową, niestety zdecydowanie za monotonną i pozbawioną kawałków, które zostają na dłużej w pamięci. Słyszałem takie kawałki setki razy i poza dobrym warsztatem brakowało mi tu czegoś oryginalnego na co moje ucho zareagowałoby pozytywnym zaskoczeniem. Chyba że taki był świadomy zamysł – stworzyć rozbiegówkę do ciekawszych, mroczniejszych i bardziej rozbudowanych utworów w drugiej połowie, która zaczyna się od jednej z perełek czyli świetnego Silent Q – HxdB. A dalej dwa porządne kawałki king slaFF i najlepszy moim zdaniem numer na płycie czyli Sines – Test Four, klimatyczny, świetnie rozwijający się ‘roller’ trochę w oldschoolowym stylu, z pięknym niskim basem i nu-jazzową trąbką i pianinkiem oraz zaskakującym echo-wokalem. Prawdziwy Echo Dub! Bardzo cieszy, że jednym z kawałków, które doskonale się bronią na tle kilkunastu artystów z całego świata, jest The Entity, naszego rodzimego producenta Substep Infrabass. Mroczny klimat, będący jego znakiem firmowym, i intrygująca linia melodyczna stanowiłyby doskonałe tło do mrożącego krew w żyłach horroru albo sceny lądowania statku kosmicznego na dziewiczej planecie.

Niestety kawałki autora całego projektu, czyli DFRNT na Echodub nie bardzo mi podeszły, brzmią za bardzo ambientowo i niezbyt oryginalnie. Na pewno stać go na więcej a w przyszłości nie raz jeszcze uraczy słuchaczy dobrą muzyką. Z artystów, których nie miałem przyjemności słyszeć warto wymienić Solar Constant i Foiledtorsos (chropowaty i surowy Ultra Analog Dub). Generalnie jak dla mnie Anechoic Chamber nie jest wielkim przełomem muzycznym, chociaż płyta spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem słuchaczy. Tym niemniej przy wszystkich wymienionych tutaj wadach warto po nią sięgnąć i najlepiej wysłuchać w całości, a na koniec docenić najważniejszą moim zdaniem cechę tej produkcji czyli autentyczną inspirację twórców i ich dążenie do wyjścia poza muzyczne schematy i ograniczenia. Z wielką uwagą będę śledził rozwój Echodub i jego członków, bo zdecydowanie na to zasługują.

Płytę można pobrać za darmo tutaj:

http://www.sendspace.com/file/1mua2u
http://www.zshare.net/download/5212225626a851c5/

Rapidshare (3 części)
Anechoich_Chamber__ECHO001_2008_.part1.rar
Anechoich_Chamber__ECHO001_2008_.part2.rar
Anechoich_Chamber__ECHO001_2008_.part3.rar----------------- English Version -----------------


Anechoic Chamber issued by Echodub is a very interesting initiative of a new collective on the scene, run by a young Alex vel DFRNT. He drew my attention a few months ago with his original mixes, then remixes and his own productions in which he combined – in a very ear-catching and hypnotizing way – heavy sub-bass sounds with ambient and chill-out structures on top (or below) IDM-like tunes. And what a news! A few months later DFRNT emerges as a spiritus movens of Echodub and serves a delicious takeaway for all the fans of intelligent electronic music, and in particular atmospheric dubstep (or should I call it dub-tech or if you wish tech-dub). This is real moving forward! This collective is absolutely on the right track. Maybe, the final effect is not breathtaking, but as a spacious background music, to be listened to when at work or doing your homework it sounds quite good. We should not forget that most of the musicians are fresh, young blood on the scene, from now on they can only improve.

According to one of the persons involved in the project, it outgrew the highest expectations of the authors themselves as regards the quantity and quality of the material. 14 producers presents 20 tracks, which more or less could be defined as intelligent dub-tech music. Honestly speaking, after the first news about this release, I have expected slightly tougher and more dubstep / dub oriented tunes. The more so, as the producers with whose work I am familiar, i.e. DFRNT, king slaFF, Sines, HxdB or a Polish representative in this group– Substep Infrabass, I clearly associate with dubstep, although it’s true that with its more atmospheric side. Unfortunately, selecting (deliberately or not) such a softer and more techno oriented convention has not been very successful looking across the entire compilation.

The release seems to be divided into two parts, a first one – calmer and more ambient and tech-dub oriented, unfortunately it is too monotonous and missing any tracks which would stay longer in memory. I have heard such tunes hundreds of times and apart from quite good production skills they lacked something original to which my ears would react with positive surprise. Unless, it was a deliberate intention – to create a kind of start-up to more interesting, darker and extended tracks in the second part which starts from one of the highlights of the release, namely the great tune Silent Q by HxdB. Later we have two solid tracks by king slaFF and IMHO the best track on this record, that is Test Four by Sines, atmospheric, fantastically building up ‘roller’ in a slightly oldschool style, with beautiful low bass and nu-jazz trumpet and piano plus suprising echo-vocal. A genuine Echo Dub! I am very pleased to note that one of the tracks which sound great among productions of several artists from across the world, is The Entity of our Polish producer Substep Infrabass. Dark mood, being his trademark, and an intriguing melody line would create a perfect background to some horror movie or a scene of landing of a spaceship on some virgin, unknown planet.

Unfortunately, the music by the mastermind behind the entire project, i.e. DFRNT on Echodub somehow have not convinced me. They sound too ambient and are not that original. Definitely, he can do more and I am sure that in the future he will deliver great music to listeners. Out of the artists who are completely new to me, it is worth mentioning Solar Constant and Foiledtorsos (coarse and raw Ultra Analog Dub). In general, in my opinion Anechoic Chamber is not a big music breakthrough, although the release has met with a very warm reception of listeners. Nevertheless, with all the drawbacks I have mentioned above, it is worth downloading this record and preferably listening to it in full while at the end appreciating the most important feature of this production IMHO, namely an authentic inspiration of the artists and their desire for going beyond the formulaic music and restrictions of one genre of music. I will very closely track the development of Echodub and its members, as they really deserve this.

The record can be downloaded for free here:

http://www.sendspace.com/file/1mua2u
http://www.zshare.net/download/5212225626a851c5/

Rapidshare (3 parts)
Anechoich_Chamber__ECHO001_2008_.part1.rar
Anechoich_Chamber__ECHO001_2008_.part2.rar
Anechoich_Chamber__ECHO001_2008_.part3.rar